Waarschuwing

Deze website behoort tot de MyConsulting Group, met maatschappelijke zetel te SintSebastiaanslaan 5b - bus 3.2, ondernemingsnummer 0559.834.708, hierna de eigenaar van de website genoemd.

Door simpelweg deze site te raadplegen aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

De website-eigenaar kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve applicaties een louter informatieve waarde.

Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid bijgehouden, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van betrouwbare bronnen. Gezien de snelle evolutie en complexiteit van de problematiek kan er geen garantie worden gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt aangeboden. Iedere aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot, de raadpleging of het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang en het gebruik van interactieve applicaties wordt derhalve afgewezen.

De intellectuele eigendomsrechten op de site, logo’s, informatie, interactieve applicaties etc. behoren toe aan de eigenaar van de site en worden eveneens beschermd door de autowetgeving. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van de gehele of een deel van deze site, in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, is verboden. Overtredingen zullen civiel- en strafrechtelijk vervolgd worden. De bezoeker van deze site is bevoegd de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken, op voorwaarde dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt ter informatie van de bezoeker, en met uitsluiting van elke andere reproductie, verspreiding, marketing of exploitatie. tussen derden.

De eigenaar van de website neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om een ​​veilige toegang tot onlinediensten, beschikbaar voor klanten en geregistreerde gebruikers, te garanderen, met behulp van beveiligingssystemen die in overeenstemming zijn met de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen via een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt zich ertoe de dienst op verantwoorde wijze te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis krijgen van de identificatieprocedure, die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van oneigenlijk gebruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

De eigenaar van de site respecteert de privacy van de gebruikers van zijn site overeenkomstig de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.

De website is in principe altijd toegankelijk, behalve tijdens periodes van technische en inhoudelijke onderhoudswerkzaamheden of herstel van gebreken. De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de site of delen ervan, gebruiksbeperkingen, enz.
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de hoofdzetel van de site-eigenaar bevoegd.